Een effectieve koolstofheffing

Het is nu 30 jaar geleden sinds het eerste IPCC rapport verschenen is, waaruit blijkt dat de wereldwijde CO2 emissies dringend moeten afnemen om een catastrofale klimaatverandering te vermijden. Sindsdien zijn de CO2 emissies met meer dan 60 percent gestegen.

Dit komt omdat fossiele brandstoffen te goedkoop zijn. Zolang dit het geval is zullen de mensen fossiele brandstoffen blijven gebruiken. De oplossing is een geleidelijk stijgende heffing op CO2 uitstoot.

De gevolgen

  • Vervuilende producten worden duurder dan schone producten, en dit zal mensen en bedrijven ertoe aanzetten om voor de goedkopere, schone oplossingen te kiezen

  • CO2 emissies zullen dalen en het fossiele brandstofverbruik zal versneld worden uitgefaseerd.

  • Het grote geld wordt weggeleid van fossiele brandstoffen en gekanaliseerd naar klimaatoplossingen. Het versnelt de ontwikkeling en grootschalige rollout van low-carbon technologieën.

 

Zolang er op Europees niveau geen effectieve koolstofprijs bestaat eisen we een nationale koolstofheffing op alle CO2 emissies als overgangsoplossing. Dit is het meest kosteneffectieve middel om de Belgische reductiedoelstellingen te halen, en ook om een Europese oplossing op termijn te bevorderen. Om de economie de tijd te geven om zich aan te passen moet de koolstofheffing op een laag niveau starten en jaarlijks verhoogd worden.

Voor de middellange termijn is ons doel een effectieve prijs op CO2 op Europees niveau.

Subsidies aan de fossiele brandstofindustrie komen overeen met een negatieve koolstofprijs. In plaats van vervuiling te ontmoedigen wordt ze hierdoor zelfs beloond, en de samenleving wordt opgezadeld met de desastreuze gevolgen. Daarom eisen wij ook dat elke vorm van subsidie voor fossiele brandstoffen onmiddellijk wordt afgeschaft.

Het klimaatinkomen: Een rechtvaardige verdeling van de opbrengst

De volledige opbrengst van de koolstofheffing wordt over de bevolking verdeeld. Iedere burger krijgt een even groot dividend (oftewel klimaatinkomen)

Het dividend heeft als voordeel dat de gemiddelde levensduurte niet stijgt. Mensen met een lagere ecologische voetafdruk doen er hun voordeel mee, mensen met een hoger dan gemiddelde ecologische voetafdruk zullen extra moeten betalen. Het merendeel van de gezinnen, waaronder vooral de lage en middeninkomens zijn financieel beter af door dit beleid.

De koolstofheffing met dividend is een game-changer, die toelaat om een ambitieus klimaatbeleid te voeren dat tevens sociaal rechtvaardig is, en brede steun kan genieten bij de bevolking.

Macro-economische studies hebben uitgewezen dat een koolstofheffing met dividend een positieve invloed heeft op de economische groei, de werkgelegenheid en de volksgezondheid.

Ambitieuze emissieverlagingen in Europa

In Europa moeten we consequent voortbouwen op het klimaatakkoord van Parijs, en ernaar streven om de broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 50% te verlagen tov. 1990.

Een grenscompensatie

Hoe vermijden we dat de CO2 uitstoot die wij uitgespaard hebben in België extra wordt uitgestoten in andere landen ? Om deze zgn. “carbon leakage” te vermijden, en eveneens ter bescherming van onze bedrijven en onze economie moet er een importheffing op producten uit landen zonder koolstofheffing komen en een exportbonus voor producten die worden geëxporteerd naar landen zonder koolstofheffing.

Ook hiervoor is een samenwerking op Europees niveau noodzakelijk.