Een effectieve koolstofheffing

Er zijn veel mogelijke beleidsmaatregelen om de klimaatverandering te bestrijden, maar er is slechts één beleidsmaatregel die rechtstreeks het verbruik van fossiele brandstoffen vermindert en dus de CO2 uitstoot verlaagt: een effectieve prijs op de uitstoot van CO2.

De EU emissiehandel is een poging om de CO2 uitstoot te belasten, maar is in praktijk een mislukking gebleken. De prijzen van een emissierecht hebben jaren gehangen rond de 5€ per ton CO2, veel te laag om enig effect te hebben. Pas in 2018 zijn de prijzen enigszins beginnen stijgen, maar ze zijn nog steeds te laag. De EU emissiehandel reguleert ook slechts +-45% van alle emissies. In veel sectoren kan men nog steeds gratis vervuilen.

Zolang er op Europees niveau geen effectieve emissieprijs bestaat eisen we een nationale koolstofheffing op alle CO2 emissies als overgangsoplossing. Dit is het meest kosteneffectieve middel om de Belgische reductiedoelstellingen te halen, en ook om een Europese oplossing op termijn te bevorderen. Om de economie de tijd te geven om zich aan te passen moet de koolstofheffing op een laag niveau starten en jaarlijks verhoogd worden.

Voor de middellange termijn is ons doel een effectieve prijs op CO2 op Europees niveau.

Subsidies aan de fossiele brandstofindustrie komen overeen met een negatieve koolstofprijs. In plaats van het te ontmoedigen wordt vervuiling hierdoor zelfs beloond, en de samenleving wordt opgezadeld met de desastreuze gevolgen. Daarom eisen wij ook dat elke vorm van subsidie voor fossiele brandstoffen onmiddellijk wordt afgeschaft.

Het koolstofdividend: Een rechtvaardige verdeling van de opbrengst

De volledige opbrengst van de koolstofheffing wordt evenredig over de bevolking verdeeld. Iedere burger krijgt een koolstofdividend (oftewel klimaatinkomen)

Het dividend heeft als voordeel dat de gemiddelde belastingdruk niet stijgt. Mensen met een lagere ecologische voetafdruk doen er hun voordeel mee, mensen met een hoger dan gemiddelde ecologische voetafdruk zullen extra moeten betalen. In het algemeen is dit beleid voordelig voor lage en middeninkomens.

Macro-economische studies hebben uitgewezen dat een koolstofheffing met koolstofdividend een positieve invloed heeft op de economische groei, de werkgelegenheid en de volksgezondheid.

Ambitieuze emissieverlagingen in Europa

In Europa moeten we consequent voortbouwen op het klimaatakkoord van Parijs, en ernaar streven om de broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 50% te verlagen tov. 1990.

Een grenscompensatie

Hoe vermijden we dat de CO2 uitstoot die wij uitgespaard hebben in België extra wordt uitgestoten in andere landen ? Om deze zgn. “carbon leakage” te vermijden, en eveneens ter bescherming van onze bedrijven en onze economie moet er een importheffing op producten uit landen zonder koolstofheffing komen en een exportbonus voor producten die worden geëxporteerd naar landen zonder koolstofheffing.

Ook hiervoor is een samenwerking op Europees niveau noodzakelijk.