top of page
the carbon fee
policy_2.jpg
policy_3.jpg

De koolstofheffing

policy_1.jpg

Het is nu 30 jaar geleden sinds het eerste IPCC rapport verschenen is, waaruit blijkt dat de wereldwijde CO2 emissies dringend moeten dalen om een catastrofale klimaatverandering te vermijden. Sindsdien zijn de CO2 emissies met meer dan 60 percent gestegen.

Dit komt omdat fossiele brandstoffen te goedkoop zijn. Zolang dit het geval is zullen de mensen fossiele brandstoffen blijven gebruiken. De oplossing is een geleidelijk stijgende heffing op alle CO2 uitstoot.

De gevolgen

  • Vervuilende producten worden duurder dan schone producten, en dit zal mensen en bedrijven ertoe aanzetten om voor de goedkopere, schone oplossingen te kiezen

  • CO2 emissies zullen dalen en het fossiele brandstofverbruik zal versneld worden afgebouwd.

  • Geld van investeerders wordt weggeleid van fossiele brandstoffen en gekanaliseerd naar klimaatoplossingen. Hernieuwbare energie en low-carbon technologieën worden hierdoor gestimuleerd.

 

Op middellange termijn is ons doel een effectieve koolstofheffing op Europees niveau. Zolang dit niet bereikt is ijveren we voor een koolstofheffing op Belgisch niveau, omdat dit de meest kosteneffectieve manier is om de Belgische reductiedoelstellingen te halen, en ook om een Europese oplossing op termijn te bevorderen.

Subsidies aan de fossiele brandstofindustrie komen overeen met een negatieve koolstofprijs. Dit komt erop neer dat CO2 vervuiling zelfs beloond wordt, en de samenleving wordt opgezadeld met de desastreuze gevolgen. Daarom eisen wij dat elke vorm van subsidie voor fossiele brandstoffen onmiddellijk wordt afgeschaft.

Het Klimaatinkomen: Een rechtvaardige verdeling van de opbrengst

policy_2.jpg

De volledige opbrengst van de koolstofheffing wordt over de bevolking verdeeld. Iedere burger krijgt een even groot Klimaatinkomen.

Op deze manier draaien vooral de grote vervuilers op voor de kosten van de klimaatverandering, terwijl voor de gewone mensen de gemiddelde levensduurte niet stijgt. Het merendeel van de gezinnen, waaronder vooral de lage en middeninkomens zijn financieel zelfs beter af. Het klimaatinkomen is een beleid dat de ongelijkheid tussen arm en rijk doet afnemen.

Macro-economische studies hebben uitgewezen dat dit beleid niet alleen zeer effectief is om de CO2 emissies te doen dalen, maar ook een positieve invloed heeft op de economische groei, de werkgelegenheid en de volksgezondheid. 

Ambitieuze emissieverlagingen in Europa

In Europa moeten we consequent voortbouwen op het klimaatakkoord van Parijs, en ernaar streven om de broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 60% te verlagen tov. 1990.

De grenscompensatie

policy_3.jpg

Hoe vermijden we dat de CO2 uitstoot die wij uitgespaard hebben in België extra wordt uitgestoten in andere landen ? Om deze zgn. “carbon leakage” te vermijden, en eveneens ter bescherming van onze bedrijven en onze economie moet er een importheffing op producten uit landen zonder koolstofheffing komen en een exportbonus voor producten die worden geëxporteerd naar landen zonder koolstofheffing.

Ook hiervoor is een samenwerking op Europees niveau noodzakelijk.

bottom of page